کاراته

کاراته هنر مبارزه کردن با دست خالی یکی از رشته‌های رزمی است. کاراته یک هنر رزمی مبتنی بر ضربه زدن است که از ضربات مشت، لگد، زانو، آرنج و تکنیک‌های دستِ بازمانند دست چاقویی تشکیل می‌شود. در برخی سبک‌ها فنون گلاویزی، قفل مفصل، مهاری، پرتابی و ضربه به نقاط حساس نیز آموزش داده می‌شود. سه بخش مهم کاراته از کیهون (تکنیک های پایه (کاتا(اجرای فرم و کومیته(مبارزه) تشکیل می شود.[۳] هنرجویان این رشته کاراته‌کا نامیده می‌شوند.