باراسل

یکی از ورزش‌های جدید، جذاب و علمی که امروزه نامش در باشگاه‌ها دیده می‌شود باراسل (باراوسل) است. باراسل ورزشی موثر، ظریف و زنانه‌ است. در حقیقت باراسل انتقال بخشی از تمرینات و حرکات رقص باله از حالت ایستاده به حالت خوابیده است. در رشته باراسل برخلاف رقص باله تمام حرکات بر روی زمین و به صورت خوابیده انجام می‌شوند.